Advertise:
जाहिरात – बे वुड - गोंधळपाडा येथे 2 बीएचके फ्लॅट (754 चौ.फुट) भाड्याने देणे आहे. संपर्क .- 9850108189

Business Categories

NEWS PAPER EDITORS

Prasad Kerkar, Daily Krishival

Phone - 02141222290 

Bhau Sinkar, Weekly Gaj Kokanchi

Phone - 02141222115 

Tare Suhas, Weekly Janamat

Phone - 9270224000 

Balawant Walekar, Weekly Kulaba Vaibhav

Phone - 02141222722 

Rajan Velkar, Daily Raigad Times

Phone - 02141226301 

Mangesh Mali, Weekly Raigad Reporter

Phone - 9371233650 

Jaypal Patil, Weekly Raigadcha Yuvak

Phone - 9673727277 

Umaji Keluskar, Weekly Kokannama

Phone - 9011360168 

Dilip Jog, Change The System Times

Phone - 9370678577